Трикоз Людмила Вікторівна

Посада: Професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження:

Освіта:

спеціаліст, 1990спеціальність «Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство», Харківський інститут інженерів залізничного транспорту

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження структури та властивостей дисперсних систем і матеріалів; розробки в галузі утилізації відходів при виробництві будівельних матеріалів; діагностування стану та закріплення грунтів основ і земляного полотна.

Автор:

Автор понад 180 наукових праць, у т.ч. двох монографій, 15 авторських свідоцтв і патентів; 24 навчально-методичних розробок, у т.ч. 5 навчальних посібників з грифом МОН; нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: монография: в 3 т. Т. 1. Коллоидная химия и физико-химическая механика цементных бетонов / А.Н. Плугин, А.А. Плу­гин, Л.В. Трикоз, А.С. Кагановский, Ал.А. Плугин. – К.: Наук. думка, 2011. – 331 с.
 2. Зміцнена ґрунтова композиція/ А.А. Плугін, Л.В. Трикоз, В.Ю. Савчук /Патент на винахід 115843UA – Заявл. 09.12.2016. – Заявка № u 2016 12568. – Опубл. 26.12.2017. – Бюл.№ 24.
 3. Трикоз Л.В., Савчук В.Ю. Дослідження залежності зміни питомого опору ґрунту від кількості активного мулу станцій біологічного очищення // Науковий вісник будів­ни­цт­­­ва.-Харків: ХДТУБА; ХОТВ АБУ, 2017.- Т. 87. – № 1.- С.128-133.https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_87_2017/stroitel_1_87_2017_128_133.pdf
 4. Investigation into the Impact of Bitumen Emulsion upon the Electrical Resistance of the Cement and Sand Grout // L.V. Trykoz, I.V. Bagiyanc, А.V. Nykytynskyj// International Journal of Engineering Research in Africa, 2017, Vol. 29, pp 98-103doi: 10.4028/www.scientific.net/JERA.29.98
 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТОВОГО МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ // Трикоз Л.В., Савчук В.Ю. // Наука та прогрес тран­спорту: Вісник  Дні­пропетровського національного уні­вер­ситету заліз­ни­ч­но­го транспорту ім. Акад. А.В.Лазаряна. Науковий журнал. – № 2 (68) 2017.-С.166-172.doi10.15802/stp2017/100249
 6. Дослідження взаємодій компонентів глиновмісних матеріалів методом інфрачервоної спектроскопії / Трикоз Л.В., О. С. Борзяк, В. Ю. Савчук /Зб. наук. праць УкрДУЗТ.-Хар­ків, 2017. – Вип. 171. – С. 44-52. http://csw.kart.edu.ua/article/view/111402
 7. 7. Non-destructivecontrolmethod of the state of objects operating long time / Liudmyla Trykoz, Svetlana Kamchatnay, Vitalii Lyuty, Dmytro Borodin, Armen Atynian / Diagnostyka, 2018. –  19. – No. 1. – P. 11-17. DOI:https://doi.org/10.29354/diag/81056
 8. Independent diagnosticcomputer systems with the  ability to restore operational characteristics of construction facilities / Andrii Plugin, Liudmyla Trykoz, Oleh Herasymenko, Anton Pluhin, Vitaliy Konev / Diagnostyka, 2018. – Vol. 19. – No. 2. – P. 11-21. http://dx.doi.org/10.29354/diag/83009
 9. 9.Усадочные деформации акрилового  композиционного материала для ремонта бетонных сооружений/Л.В. Трикоз, С.Н. Камчатная, О.М. Пустовойтова /Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2018. –  VI (19). – Iss. 171. – Р. 63-65. https://doi.org/ 10.31174/SEND-NT2018-171VI19-14
 10. Probabilistic evaluation of the railway track infrastructure components failure risk/ Anatoliy Shtom­pel, Liudmyla Trykoz , Dmytro Borodin, Andrii Ismagilov, Yaroslav Chmuzh /MATEC Web of Conferences 230, 01017 (2018) Transbud-2018: 8 pages.https://doi.org/10.1051/matecconf/201823001017
 11. Пат. 117383UAМПК (2018.01) E01B 1/00 E01B 27/02 (2006.01) E01C 7/18 (2006.01) C09D 195/00 C08L 93/04 (2006.01). Гідрофобізований ма­те­ріал для влаштування ба­ластного шару заліз­ни­чної колії з підви­щенним електроопором / А.А. Плугін, Л.В. Трикоз, І.В. Багіянц, В.П. Мороз, О.С. Борзяк, О.С. Герасименко / Заявл. 26.04.2016. – Заявка № а 2016 04676 – Опубл. 25.07.2018. – Бюл.№ 14.
 12. Трикоз Л.В., Камчатна С.М., Пустовойтова О.М. Вплив виду та кількості наповнювача на деформативні властивості акрилового композиційного матеріалу для ремонту бетонних конструкцій / Вісник ОДАБА. Зб. наук. праць.- Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип.74.- С.122-128.DOI: 10.31650/2415-377X-2019-74-122-128
 13. 1L.Trykoz, S. Kamchatnaya, O. Pustovoitova, A. Atynian, O. Saiapin. Effective Waterproofing of Railway Culvert Pipes. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 2019 Volume 14 Issue 4: 473–483 https://doi.org/10.7250/bjrbe.2019-14.453
 14. I. E. Кazimagomedov, L. V. Trykoz, F. I. Кazimagomedov, A. V. Rachkovskiy.Study of the forming processes of the arbolite structure during the chemical activation of flax shove.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 708, Article ID 012086. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012086
 15. L. V. Trykoz, S. V. Panchenko, D. O. Bondarenko, A. A. Plugin, O. S. Borziak.The electric surface interaction in the soil-slag-biological solids system. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 708, Article ID 012110. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012110.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкційБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
2Механіка грунтів, основи та фундаментиУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
3 В'яжучі речовини та композиційні матеріали на їх основіБудівельні матеріали, конструкції та споруди