Історія створення кафедри

завідувач кафедри

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

корпус 3, поверх 2, кабінет 203

Історія створення кафедриКафедра «Іноземні мови» була заснована у 1930р.  На той час кафедра «Іноземні мови» відносилася до будівельного факультету.

З 1953 року кафедрою завідувала ст.викладач К.І.Нечитайло. В 1955 році на кафедрі почала працювати перший кандидат філологічних наук С.М.Барак.

З 1969 до 1981рр. завідувачами кафедри були к. ф. н. доцент Сінельников В.С. та ст. викладач Чернявський А.П.

Треба зазначити, що одним із завідувачів кафедри був провідний вчений України Булаховський Леонід Арсеньєвич (1888-1961), мовознавець, академік АН України (1939), член-кореспондент АН СРСР (1946). Фахівець з проблем російського та українського мовознавства, славістики, слав’янської акцентології.

У 1981 році кафедру очолив к. ф. н. доцент В.І. Говердовський. Працюючи на кафедрі, В.І. Говердовський захистив докторську дисертацію, йому присвоєно звання професора.

У його наукових публікаціях (більш ніж 70), у тому числі декілька – у зарубіжних академічних виданнях, у його монографіях, в докторській дисертації, яку він успішно захистив в самому провідному вузі – МДУ, фактично відкриваються перспективи нового напрямку філологічної науки – конотативне дослідження мови. Свій високий науковий потенціал, широку ерудицію, культуру Владислав Іванович спрямовує на підвищення професійного рівня викладачів кафедри та гуманітарну освіту студентів нашої академії.

В 1990р. у ХІІТі було засновано гуманітарний факультет і кафедра іноземних мов увійшла до його складу.

Кафедра здійснює учбову роботу з аспірантами та магістрами, готує для них учбові програми та методичні розробки. На кафедрі здійснюється проведення занять по діловій англійській та німецькій мовах на 3-5 курсах всіх факультетів академії.

У 1996-97 році на кафедрі була відкрита аспірантура за фахом 10.02.04 – германські мови та 10.02.15 – загальне мовознавство.

Науковий керівник – д.ф.н., професор В.І. Говердовський.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі. Наукові доробки публікуються у фахових збірках України, також викладачі приймають участь у науково-методичних конференціях академії та в інших провідних вузах.

На кафедрі були захищені такі дисертації:

  • «Джерела формування та специфіка структурно-семантичної організації німецької залізничної термінології» – Тимофієва А.І. 1982р. КДІІМ.
  • «Імплікативний потенціал метафори в тексті художньої літератури» – Донець С.М., 1990р.
  • «Афіксальне вираження конотації в англійській мові» – Нешко С.І., 2002р.
  • «Жанрові модифікації в поезії В.Скотта та поетів-лейкістів» – Антонова В.Ф., 2011р.