Євсєєва Ольга Олексіївна

Посада: професор кафедри Облік і аудит

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1976

Освіта:

У 1999 році здобула освіту у Харківській державній академії залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація «Економіст»), диплом з відзнакою.

Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді К 64.820.05 Харківської державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами», тема «Удосконалювання системи стимулювання ефективності роботи колективів підприємств залізничного транспорту». Науковий керівник – д.е.н., проф. С.Г.Галуза.

Доктор економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.256.01 Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», тема «Теоретичні та методологічні засади державного регулювання довгострокового соціального розвитку».Науковий консультант – д.е.н., проф. В.І.Куценко.

Напрямок наукової діяльності:

методологічні основи впровадження організації бухгалтерського обліку й податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання, формування системи управління сталим розвитком національної економіки України.

Результати наукових досліджень проф. Євсєєвої О.О. використовувались:

в реалізації Концепції розвитку залізничного транспорту України в межах галузевої науково-дослідної роботи “Методичні рекомендації по визначенню собівартості вантажних перевезень” (державний реєстраційний номер 0103U003535, державний обліковий номер 0303U007790);

в межах науково-дослідної теми Української державної академії залізничного транспорту “Удосконалювання економічних взаємин на залізницях України при реалізації програми реструктуризації залізничного транспорту України” (державний реєстраційний номер 01030003538);

в межах реалізації науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України і Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», зокрема темами: ІІІ-18-10(103) «Державне регулювання соціально-економічного розвитку України та її регіонів в умовах фінансово-економічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0109U006450); ІІІ-6-05(89) «Теоретико-методологічні засади вдосконалення механізмів функціонування соціальної сфери регіонів України» (номери державної реєстрації 0106U005195(39), 0106U005263(48)), ІІ-1-11(1) «Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України» (номер державної реєстрації 0111U000324), ІІІ-2-11(3) «Оцінка суспільних проблем сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0111U000326).

Членкіня спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту.

Автор:

Понад 180 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 4 патенти.

Нагороди та подяки:

За особисті досягнення в галузі науки, у період навчання у ЗВО з 1997 – до 1999 роки за успішність у навчанні була триразово нагороджена Президентською стипендією.

Вибрані публікації:

 1. Євсєєва О. О. Стратегічні напрями соціального розвитку, шляхи державного регулювання : Монографія / Ольга Олексіївна Євсєєва. – Київ, 2011. – 524 с.
 2. Євсєєва О. О. Теоретичні та методологічні засади державного регулювання довгострокового соціального розвитку : дис. … доктора економ. наук : спец. 08.00.03 / Ольга Олексіївна Євсєєва. – Київ, 2012. – 382 с.
 3. Євсєєва О. О. Удосконалювання системи стимулювання ефективної роботи колективів підприємств залізничного транспорту : дис. … кандидата економ. наук : 08.06.01 / Ольга Олексіївна Євсєєва. – Харків, 2004. – 148 с.
 4. Євсєєва О. О. Види планів рахунків: теоретичні аспекти та практика застосування: Навчальний посібник / Ольга Олексіївна Євсєєва. – 2-ге вид., доп. та перероб. Х. : Видавництво «СОНАТ», 2007. – 244 с.
 5. Ievsieieva O., Pakulina A., Pakulina H., Ievsieiev A. (2019) Performance Evaluation of the Development Strategy of the Municipality. Proceedings of the Transport Means: 23rd international scientific conference (Lithuania, Palanga, October 2–4, 2019), Part II, Kaunas: Kaunas University of Technology, pp. 787–792. Наукометрична база Scopus
 6. Ievsieieva O., Kalinichenko L., Pakulina A., Ievsieiev A. (2019) Improvement of Labour Remuneration for the Company’s Employees Using the Pairwise Comparisons and Prioritization Methods. Proceedings of the Transport Means: 23rd international scientific conference (Lithuania, Palanga, October 2–4, 2019), Part II, Kaunas: Kaunas University of Technology, pp. 804–808. Наукометрична база Scopus
 7. Ievsieieva O. (2019) Competitiveness Assessment for Transport Enterprises in the Context of Accelerated Development of the International Logistics Infrastructure. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019, Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019 // S. Panchenko, G. Vatulia and V. Dykan (Eds.)). – SHS Web Conf. Volume 67, 2019. Наукометрична база Web of Science
 8. Ievsieieva O. (2018) Simulation of Taxation of Enterprises. International Journal of Engineering & Technology. – 7 (4.3) (2018). – р.р. 456-460. Наукометрична база Scopus
 9. Ievsieieva O., Pidoprygora I., Ievsieiev A. (2020) Monitoring of Service Management of Transport Enterprises of Urban Agglomerations. Proceedings of the Transport Means 2020: 24th International Scientific Conference. (September 30 – October 02, 2020, Online Conference, Kaunas, Lithuania), Part I, Kaunas: Kaunas University of Technology, pp. 176–181. Наукометрична база: Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), SCOPUS
 10. Ievsieieva O. Trends of modernization and improvement of educational programs in the context of modern challenges of the national economy. Problematic issues of Ukrainian university education in transformational conditions of economy: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2020. – P. 111–127. – (284 p.). Колективна монографія, опублікована у країні Європейського Союзу.
 11. Євсєєва О. О., Підопригора І. В. Концептуальні підходи до формування освітньо-професійної програми (на прикладі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 153. – Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 89–96. Наукометрична база Index Copernicus та Google Scholar
 12. Євсєєва О. О. Нова класифікація підприємств та її вплив на організацію складання та подачі фінансової звітності суб’єктів господарювання. Економічний простір. – Збірник наукових праць. – № 129. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2018. – С. 135–152. Наукометрична база Index Copernicus та Google Scholar

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Облікова політика та організація обліку на підприємствах залізничного комплексуОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
2Податкова системаОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
3Оподаткування господарських операційОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
4Бухгалтерський облік на залізничному транспортіОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності