Кравців Лариса Богданівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1981

Освіта:

У 2003 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2008 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонных та залізобетонних елементів, що згинаються,при силових та температурних впливах». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження роботи сталебетонних балок при дії високих температур.

 

Автор:

28 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Галагуря Є.І., Ковальов М.О., Кравців Л.Б., Биченок І.В. Верифікація методу розрахунку позацентрово стиснутих колон в порівнянні з будівельними нормами України. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. 177. С. 22 – 31.
  2. E. Galagurya, M. Kovalov, L. Kravtsiv, I. Bychenok. Determination of the critical load of eccentrically compressed columns by the second group of limit states. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. DYN-WIND’2017. Volume 107, 00050 (2017).
  3. Lobiak A., Plugin A., Kravtsiv L., Kovalova O. Modelling of motorway bridge spans under modernization with consideration of rheological properties of the materials. 10-th International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies. MATEC Web of Conferences BulTrans 2018. Sozopol, Bulgaria, 2018. Volume 234, 04004.
  4. Кравцив Л.Б. Вплив температури на несучу здатність навантажених сталебетонних балок. Зб. наук.праць УкрДАЗТ. Харків:, 2008. Вип.99 С. 176-185.
  5. Кравцив Л.Б. Изгиб сталебетонной балки при термосиловых воздействиях. Вісник ОДАБА. Вип. 33. Одеса, 2009 С. 96-98.
  6. Чихладзе Э.Д., Веревичева М.А., Кравцив Л.Б. Исследование напряженно-деформированного и предельного состояний сталебетонной квадратной колонны при силовых и температурных воздействиях. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (теорія і практика будівництва), № 662. Львів: НУЛП, 2010. С. 210-213.
  7. Китов Ю.П., Веревичева М.А., Кравцив Л.Б. О целесообразности усиления двутавровых балок путем заполнения межполочных пустот бетоном. Будівельні конструкції: Міжвідомч. наук-техн. зб. наук. праць (будівництво). Державне підприємство «Державний наук.-дослідн. інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Вип. 74: В 2-х кн.: Книга 1. Київ, ДП НДІБК, 2011. С. 318-325.
  8. Кравцив Л.Б. Огнестойкость сталебетонных балок. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Пермь: в 2-х томах. Том 2, 2011. С.63-68.
  9. Чихладзе Э.Д., Веревичева М.А., Кравцив Л.Б. Напряженно-деформированное и предельное состояния сталебетонной квадратной колонны при силовых и температурных воздействиях. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. До 80-річчя від дня заснування ОДАБА. Одеса, 2010. Вип. 37- С. 409-415.
  10. Кравцив Л.Б. Моделирование процесса деформирования сталебетонных балок при нагреве. Зб. наук. пр. Серія: Технічні науки. Луганськ:ЛНАУ, 2007. №71(94). С. 100 – 105.