Шандер Олег Едуардович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1988

Освіта:

У 2007 році закінчив Артемівський технікум залізничного транспорту та вступив до Української державної академії залізничного транспорту (УкрДАЗТ). У 2011 році закінчив УкрДАЗТ за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)” та здобув кваліфікацію наукового співробітника (залізничний транспорт). В 2016 році захистив кандиданську дисертацію. Присвоєно вчене звання доцента

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення технології вантажних перевезень на залізничному транспорті, інформаційні технології та системи.

Автор:

Автор понад 30 публікацій

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Бутько, Т.В. Розробка плану формування пасажирських поїздів на основі методу роя часток [Текст] /Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко, О.Е. Шандер//Вісник НТУ “ХПІ”, 2011. – № 54.- С.70-76.
  2. Бутько, Т.В. Основні напрямки адаптації перевізного процесу на залізничному транспорті в умовах функціонування конкурентних транспортних компаній [Текст] /Т.В. Бутько, О.Е. Шандер: збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 131.-С.26-30
  3. Бутько, Т.В. Наукові підходи щодо удосконалення технології вантажних перевезень з урахуванням конкурентного середовища [Текст] / Т.В. Бутько, О.Е. Шандер // Збірник наукових праць Донецького інс-ту залізн. трансп.-2013.- вип. 33. – С. 57-60.-
  4. Бутько, Т.В. Формалізація процесу управління парком вантажних вагонів операторських компаній [Текст] / Т.В. Бутько, О.Е. Шандер // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 2/3(68). – С. 55-58.
  5. Пат.  на корисну модель 94340 України МПК В61L 25/00, В61L 27/00, G06F 7/00, G06N 7/00. Автоматизована система управління парком вантажних вагонів / Т.В. Бутько, О.Е. Шандер, А.В. Прохорченко; заявники і патентоволодарі           Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – № u 2014 05755; заявл. 28.05.2014; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21. – 5 c.
  6.  Шандер, О.Е.  Формування моделі прогнозування обсягів вагонопотоків на станціях залізничного полігону [Текст] / О.Е. Шандер // Інформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті. Науково – технічний журнал. – Х.: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 1. – С. 64-70.
  7. Шандер О.Е. Удосконалення технології управління парком вантажних вагонів в умовах реформування залізничного транспорту / О.Е. Шандер, Ю.В. Шандер // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті . – 2017. – №. 4(додаток). – С. 74-75 
  8.  Petrushov V. Study into conditions for the interaction between different types of transport at intermodal terminals/ V. Petrushov, O. Shander / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. –№. 6/3 (96). – С. 70-76 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.151929 
  9.  Improving the technology of freight car fleet management of operator company / O. Shander, D. Shumyk, Y. Shander, O. Ischuka // Improving the technology of freight car fleet management of operator company.  Procedia Computer Science  Volume 149, 2019, P. 50-56

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інтелектуальні технології управління залізничними перевезеннямиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Управління експлуатаційною роботоюОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Основи теорії систем і управлінняОрганізація перевезень і управління на транспорті