Каменєв Олександр Юрійович

Посада: доцент кафедри АТ, керівник Центру навчально-практичної підготовки, професійної та дуальної освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1987

Освіта:

У 2009 році з відзнакою закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “Автоматика та автоматизація на транспорті”.

У 2008 році закінчив Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба по програмі офіцера запасу за спеціальністю “Бойове управління польотами авіації”.

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – “Експлуатація та ремонт засобів транспорту”. Тема дисертації: «Удосконалення методів та засобів технічного контролю системи мікропроцесорної централізації». Науковий керівник – к.т.н.,
доцент В.Ф. Кустов., номер диплома ДК № 021293.

Доцент кафедри «Автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів» з
2016 року.

Напрямок наукової діяльності:

технічний контроль та надійність систем залізничної автоматики, методологія синтезу та підвищення ефективності експлуатації станційних систем керування та регулювання руху поїздів, конфігурування та верифікація програмного забезпечення автоматизованих систем керування технологічними процесами.

Заступник голови Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 27 “Транспорт”, експерт з акредитації освітніх програм.

Автор:

понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 6 наукових публікацій у виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus, 1 монографія, видана англійською мовою, 7 патентів та свідоцтв про авторське право.

Нагороди та подяки:

Відзначений почесними грамотами та подяками Українського державного університету залізничного транспорту, Харківської обласної державної адміністрації, Федерації роботодавців України та акціонерного товариства “Українська залізниця”.

Вибрані публікації:

 1. V. Moiseenko, V. Butenko, O. Kameniev and oth. Mathematical Models of the System Integration and Structural Unification of Specialized Railway Computer Systems / ICTE in Transportation and Logistics 2019: Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure / Springer Nature Switzerland AG 2020, 2020. – P. 129-137.
 2. C. Панченко, С. Приходько, О. Каменєв та ін. Перспективи розвитку дуальної освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців залізничного транспорту / Новий колегіум. – Харків: ХНУРЕ, 2020. – Вип. 1. – С. 36-47.
 3. S. Panchenko, I. Siroklyn, O. Kameniev and oth. Critical failures of turnouts: Expert approach / Procedia Computer Science: 2018 ICTE in Transportation and Logistics, ICTE 2018; Klaipeda; Lithuania; 1 January 2019. – Vol. 149. – P. 422 – 429.
 4. А. Лапко, О. Каменєв, В. Сагайдачний та ін. Експлуатаційні показники роботи пристроїв залізничної автоматики / Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – №3. – С. 37-44.
 5. V. Moiseenko, O. Kameniev V. Gaievskyi and oth. Determination model of the apparatus state for railway automatics with restrictive statistical data / Procedia Computer Science: 2018 ICTE in Transportation and Logistics, ICTE 2018; Klaipeda; Lithuania; 1 January 2019. – Vol. 149. – P. 185 – 194.
 6. A. Boinik, O. Prohonnyi, O. Kameniev and oth. Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distribute systems / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkov: Technology Center, 2018. – № 4/4(94). – Р. 59-69.
 7. О. Каменєв, А. Лапко, О. Щебликіна та ін. Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті / Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 182. – С. 63-79.
 8. S. Panchenko, S. Listrovoy, O. Kameniev and oth. Mathematical models in computer control systems railways and parallel computing: monograph / Kharkiv: FOP Brovin O., 2017, 300 p.
 9. V. Moiseenko, O. Kameniev, V. Gaievskyi. Predicting a technical condition of railway automation hardware under conditions of limited statistical data / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkov: Technology Center, 2017. – №3/9(87). – Р. 26-35.
 10. O. Kameniev, A. Lapko, O. Sheblykina. Improvement of technologies for the development of modern rail automation systems / Proceedings ІІ International Scientific Conference “Industry 4.0” (Borovets, Bulgaria, 13–16 december 2017). – Sofia, Bulgaria: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, 2017. – Vol. 1/1. – P. 107-110.
 11. V. Moiseenko, O. Kameniev, V. Gaievskyi. Interactive approaches to the organization off staff interaction with automated control systems / Proceedings V International Scientific and Technical Conference «Engineering. Technologies. Education. Securty’2017» (Veliko Tarnovo, Bulgaria, 31 May – 03 June 2017). – Sofia, Bulgaria: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, 2017. – Vol. 2. – P. 221-224.
 12. О. Каменєв, С. Змій, О. Щебликіна. Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу / Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 168. – С. 19-30.
 13. S. Panchenko, O. Kameniev, A. Lapko and oth. Improvement of the accuracy of determining movement parameters of cuts on classification humps by methods of video analysis / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkov: Technology Center, 2016. – №4/3(82) . – Р. 25-30.
 14. О. Каменєв, А. Лапко. Ізоморфізм класів толерантності на різних рівнях ієрархічних систем керування / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». – Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – Вип. 1(29). – С. 8-17.
 15. Каменєв, О.Ю. Особливості застосування експериментальних методів доказу безпечності систем мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів [Текст] / О.Ю. Каменєв // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – №4. – С.104-111.
 16. Каменєв, О.Ю. Методи матричної інтерпретації підсистеми логічних залежностей мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів [Текст] / О.Ю. Каменєв // Радіоелектронні та комп’ютерні системи. – 2012. – №2. – С.110-117.
 17. Кустов, В.Ф. Формалізація технічних засобів керування і контролю при лабораторних дослідженнях / В.Ф. Кустов, О.Ю. Каменєв // Зб. наук. праць: Харків, УкрДАЗТ. – 2012. – Вип. 134. – С.156-162.
 18. Каменєв, О.Ю. Математичні моделі для синтезу засобів випробувань станційних систем автоматики на основі теоретико-множинного підходу [Текст] / О.Ю. Каменєв, В.Ф. Кустов // Зб. наук. праць: Донецьк, ДонІЗТ. – 2012. – Вип. 31. – С.73-84.
 19. Каменєв, О.Ю. Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатичних систем керування на залізничному транспорті [Текст] / О.Ю. Каменєв // Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 44. – С.7-16.
 20. Кустов, В.Ф. Экспериментально-статические модели распределённых технологических объектов [Текст] / В.Ф. Кустов, А.Ю. Каменев // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №2. – C. 97-101.
 21. Кустов, В.Ф. Усовершенствование методов испытаний микропроцессорной централизации на безопасность применения [Текст] / В.Ф. Кустов, А.Ю. Каменев // Актуальные вопросы развития систем железнодорожной автоматики и телемеханики: Сборник научных трудов. – СПб: ПГУПС, 2013. – С.103-118.
 22. Патент 77047. Україна МПК G05B 23/00. Комбінований випробувальний комплекс мікропроцесорної центра-лізації стрілок та сигналів [Текст] / О.Ю. Каменєв, В.Ф. Кустов. – № U201208749; Заявл. 16.07.2012; Опубл. 25.01.2013, Бюл. №2 – 6 с.
 23. Каменев, А. Ю. Универсальный метод конфигурирования программного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами [Текст] / А. Ю. Каменев // Наука и производство Урала: Научно-технический и производственный журнал. – Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС», 2014. – №4. – С. 146-150.
 24. Каменєв, О.Ю. Процедура періодичного контролю підсистеми технічної діагностики об’єктних контролерів мікропроцесорної централізації [Текст] / О.Ю. Каменєв // Залізничний транспорт України. – 2014. – №3. – С.34-46.
 25. Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика [Текст] / А.Б.Бойнік, А.А.Прилипко, О.Ю.Каменєв, О.В.Лазарєв, О.В.Щебликіна // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 2. – С. 31-39
 26. Каменєв, О.Ю. Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті [Текст] / О.Ю. Каменєв, А.О. Лапко, О.В. Щебликіна, О.В. Лазарєв, М.В. Ушаков // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2018. – Вип. 182. – С. 63-79.
 27. Моделювання логічної підсистеми маршрутизації залізничної станції на основі функціональної ознаки [Текст] / В. І. Мойсеєнко, О. Ю. Каменєв, В. В. Гаєвський, К. В. Кравченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 6. – С. 3-11.
 28. Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу [Текст] / О. Ю. Каменєв, І. М. Сіроклин, С. О. Змій, О. В. Щебликіна // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2017. – Випуск 168. – С. 19-30.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Автоматизація технологічних процесівАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизаціїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Експлуатаційні основни залізничної автоматики та телекеруванняОрганізація контролю систем керування рухом поїздів
4Математичні основи аналізу і синтезу систем автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
5Системи автоматики на перегонахАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6Системи сигнального авторегулюванняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
7Діагностика та випробування систем залізничної автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології