Плугін Олексій Андрійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1985

Освіта:

У 2007 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.056.04 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Вплив постійного струму на бетон обводнених конструкцій та споруд, розташованих поблизу електрифікованих залізничних колій». Науковий керівник – к.т.н., доц. О.А. Калінін.

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження дії постійного струму на бетон, конструкції з нього та споруди залізниць, розробка способів захисту від електрокорозії; удосконалення технології виробництва і властивостей композиційних будівельних матеріалів.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2013 р.) за роботу «Захист від електрокорозії та електрообробка бетонів, виробів і конструкцій із них» (Автори: Плугін О.А., Борзяк О.С., Мартинова В.Б., Халюшев О.К.).

Автор:

54 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 4 патенти.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Плугин А.Н., Плугин А.А., Конев А.А., Плугин Ал.А. Внутренние напряжения в бетоне, обусловленные электрическими воздействиями на него: экспериментальные исследования. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 138. С. 102-119.
  2. Плугин Ал.А., Кагановский А.С, Градобоев О.В., Плугин А.А. Высокоэффективные композиционные материалы на основе минеральных и синтетических волокон: физико-химические свойства волокон. Науковий вісник будівництва ХДТУБА; ХОТВ АБУ. 2014. №2(76). С.94-102.
  3. Плугин Ал. А., Нестеренко С.Г., Конев А.А., Никитинский А.В., Колесников М.А. Экспериментальные исследования электроизоляционных и гидроизоляционных свойств полимерцементных растворов на основе карбамидной смолы Зб. наук. праць УкрДАЗТ. 2015. Вип. 155. С. 129-138.
  4. Пушкарьова К.К., Дворкин Л.Й., Плугін А.А., Кагановський О.С., Градобоєв О.А., Плугін О.А. Технологічні аспекти використання дисперсних речовин, у т.ч. техногенного походження, при отриманні будівельних композиційних матеріалів (БКМ) з покращеними експлуатаційними властивостями. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. 2015. Вип. 155. С. 41-52.
  5. Плугін А.А., Романенко О.В., Бабій А.І., Калінін О.А., Плугін О.А. Склади бетону з добавками суперпластифікаторами і прискорювачами твердіння для виробництва залізобетонних шпал без пропарювання. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. 2015. Вип. 155. С. 62-72.
  6. Плугин А.А., Плугин А.Н., Нестеренко С.Г., Плугин Ал.А., Касьянов В.В., Плугин Д.А. Влияние токов утечки и избыточных зарядов Земли на трещинообразование в кирпичной кладке. Эффективные технологические решения в строительстве с использованием бетонов нового поколения: Матер. междунар. научно-практ. конфер., 28-29 октября 2015, Харьков. ХНУСА. 2015. С.131-137.
  7. Плугін А.А., Плугін О.А., Касьянов В.В., Плугін Д.А., Конєв В.В. Дослідження заземлених екранів із електропровідних композицій як способу захисту від електрокорозії. Зб. наук. праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 171. С.53-61.
  8. Plugin A.A., Kostiuk T.O., Plugin O.A., Bondarenko D.O., Sukhanova Yu.A., Partala N.N. Interaction of Mineral and Polymer Fibers with Cement Stone and their Effect on the Physical-Mechanical Properties of Cement Composites. International Journal of Engineering Research in Africa. 2017. V.31. pp.59-68. 
  9. Plugin A., Pluhin O., Palant O., Konev O., Nikitinskii A. Electric potentials and charges on buildings and areas around deep water wells. Matec Web of Conference. 2017. V.116. 01013 (2017). 9 pp. 
  10. Pluhin O., Plugin A., Plugin D., Borziak O., Dudin O. The effect of structural characteristics on electrical and physical properties of electrically conductive compositions based on mineral binders. Matec Web of Conference. 2017. V.116, 01013 (2017). 9 pp.