Науково-дослідна робота кафедри

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

На базі кафедри ЕУВКБ  працює потужна наукова школа, яку очолює учень та колега видатного вченого, признаного світовою спільнотою, директора Інституту економіки академії наук України, академіка І.І. Лукінова – Дикань Володимир Леонідович.

Як зазначав І.І. Лукінов, «стратегічна ціль – у кінцевому підсумку зводиться до створення на фундаменті всього кращого, що нагромаджено людством, міцної, соціально орієнтованої і конкурентоспроможної економіки країни, яка б характеризувалася ринковим динамізмом, високим технологічним і організаційно- управлінським рівнем, структурною збалансованістю, товарно-грошовою бездефіцитністю і достойним життям свого народу. Першочерговою проблемою є досягнення виробництва валового національного продукту і доходу на душу населення на рівні високорозвинутих країн, без чого неможливо реалізувати на здоровій економічній основі необхідні соціальні програми». Саме на досягнення таких стратегічних цілей спрямоввані дослідження  наукової школи В.Л.Диканя.

Основними напрямками досліджень школи є:

«Забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки»,

«Економічна безпека підприємства»,

«Стратегічне управління підприємством»,

«Державне регулювання економікою»,

«Міжнародні транспорті коридори та логістичні центри».

Результати досліджень знаходять відображення в наукових публікаціях, дисертаційних роботах аспірантів та здобувачів кафедри.

З 2001 р. на кафедрі діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.05 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» й «Економіка та управління національним господарством».

Упродовж 2001–2021 рр. у спеціалізованій вченій раді відбувся захист 31 дисертації на здобуття вченого звання доктора економічних наук, 150 дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. Нині кафедра здійснює підготовку п’ятьох аспірантів та двох здобувачів. Тематика поданих до захисту дисертацій та робіт, які ще готуються, визначається основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри та факультету.

З 2002 р. створена Редакційна рада збірника наукових праць «Вісник економіки транспорту і промисловості», який публікується 4 рази на рік та входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Постанови ВАК України №1-05/6 від 11.06.03р., Постанови ВАК України №1-05/4 від 14.10.09р., Наказу МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328 (Додаток № 8), Наказу МОН України №157 від 09.02.2021 р. Індекс Гірша збірника (наукометричний показник, який визначає місце збірника у науковому середовищі країни) складає 31, що дозволяє йому увійти в 30-ку кращих журналів України.

Про вагомий вклад в розвиток транспортної системи України, залізничний транспорт та високий рівень досліджень свідчать результати науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», яка проводиться 17 років поспіль та співорганізатором якої є Дикань В.Л.

Науково-дослідна робота:

Протягом 2005-2019 р. науковці кафедри співпрацювали з Міністерством інфраструктури України, Укрзалізницею, Південною залізницею в межах науково-дослідної діяльності, присвячені наступні:

«Рекомендації з формування та техніко-економічного обґрунтування розрахунків собівартості пасажирських перевезень далекого сполучення в тарифних цінах. Методика нарахування собівартості пасажирських перевезень далекого сполучення»;

«Методичні аспекти удосконалення вантажних залізничних тарифів на основі врахування попиту на перевезення»;

«Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів»;

«Забезпечення конкурентоздатності промислових підприємств залізничного транспорту»;

«Розробка техніко-економічних розрахунків та пропозицій по перевантажуванню залізобетонних мостів на коліях транспортних коридорів»;

«Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту в логістичній системі»;

«Дослідження та розробка організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційної діяльності залізничного комплексу на принципах інтеграції»;

«Розробка методичних положень і забезпечення конкурентоспроможності національної мережі залізничних міжнародних транспортних коридорів»;

«Дослідження та розробка методичних положень із забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту з урахуванням соціально-господарської відповідальності підприємств залізничного транспорту».

Сьогодні науково-дослідна робота кафедри спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень, присвячених проблемам забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації і трансформації середовища їх функціонування, а також розвитку підприємств туристичної індустрії України.

З 2020 року кафедрою проводить ініціативна науково-дослідна робота за темами:

  • «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації» (номер державної реєстрації № 0121U110457, термін виконання: 2020-2023 рр.). Керівник ініціативної НДР – доктор економічних наук, професор Дикань В.Л.
  • «Організаційно-економічні засади розвитку підприємств туристичної індустрії України» (номер державної реєстрації № 0121U110460, термін виконання: 2020-2023 рр.). Керівник ініціативної НДР – доктор економічних наук, доцент Токмакова І.В.
  • «Забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту України в умовах трансформації середовища» (номер державної реєстрації № 0121U110459, термін виконання: 2020-2023). Керівник ініціативної НДР – доктор економічних наук, доцент Овчиннікова В.О.