Коростельов Євген Миколайович

Посада: секретар приймальної комісії

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1990

Освіта:

У 2013 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.02 при Державному університеті інфраструктури та технологій за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів». Науковий керівник – к.т.н., доц. Скорик О.О.

Напрямок наукової діяльності:

підвищення експлуатаційного ресурсу рейок шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів.

Автор:

42 наукових праць та навчально-методичних розробок, в т.ч. 1 патент на винахід та 1 патент на корисну модель, 6 статей у виданнях, що включені до міжнародноъ науково-метричної баз SCOPUS.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Патент. № 117643 Україна, МПК Е01В 31/17 (2006.01). Спосіб обробки бокової робочої поверхні головки рейки / Воронін С.В., Скорик О.О., Стефанов В.О., Онопрейчук Д.В., Коростельов Є.М. заявник та патентоволодар Воронін С.В., Скорик О.О., Стефанов В.О., Онопрейчук Д.В., Коростельов Є.М. – № а 2017 05736; заяв. 09.06.2017; опубл. 27.08.2018, бюл. № 16.
 2. Корисна модель. № 122402 Україна, МПК (2017.01) Е01В 5/14 (2006.01) В23Р 6/00. Спосіб обробки бокової робочої поверхні головки рейки / Воронін С.В., Скорик О.О., Стефанов В.О., Онопрейчук Д.В., Коростельов Є.М. заявник та патентоволодар Воронін С.В., Скорик О.О., Стефанов В.О., Онопрейчук Д.В., Коростельов Є.М. – № U2017 05942; заяв. 14.06.2017; опубл. 10.01.2018, бюл. № 1.
 3. Воронін С.В. Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом виконання попереджувального шліфування [Текст] / С.В. Воронін, О.О. Скорик, Є.М. Коростельов // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – 2017. – № 167 – С. 70-78.
 4. Коростельов Є.М. Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів [Текст] / Є.М. Коростельов // Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. 05.22.06 – Залізнична колія. ДУІТ. – Київ: 2017 – 193 с.
 5. Мануйленко В.Г. Сучасні тенденції професійної підготовки технічних кадрів для залізниць України [Текст] // В.Г. Мануйленко, Є.М. Коростельов // Тези науково-методичної конференції кафедр університету: «Підготовка фахівців нової генерації – завдання вищої освіти». – Харків. УкрДУЗТ, 2017. С. 122-123.
 6. Скорик О.О. Дослідження впливу параметрів шорсткості бокової робочої поверхні головки рейки на характеристики тертя та інтенсивність зношування [Текст] / О.О. Скорик, О.О. Овчинніков, Є.М. Коростельов // Тези 6-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті». – Харків. УкрДУЗТ, 2017. С. 192-193.
 7. Воронін С.В. Дослідження розвитку дефектів контактно-втомного походження рейок метрополітену при виконанні попереджувального шліфування та мащення. [Текст] / С.В. Воронін, О.О. Скорик, В.О. Стефанов, Д.В. Онопрейчук, Є.М. Коростельов // Тези 6-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті». – Харків. УкрДУЗТ, 2017. С. 218-219.
 8. Voronin S. Study of the predominant defect development in rails of underground sustems after preventive grinding and lubrication / [Text] S. Voronin, O. Skoryk, V. Stefanov, D. Onopreychuk, Ye. Korostelov // Matec Web of Conferences. 2017. Vol. 116, 03005, P. 1-7.
 9. Скорик О.О. Вплив мащення на коефіцієнт тертя в контакті «колесо-рейка» [Текст] / О.О. Скорик, Є.М. Коростельов // Тези XVII-ої Міжнародної науково-технічної конференції асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики «Промислова гідравліка та пневматика». – Харків. УкрДУЗТ, 2016. С. 114.
 10. Voronin S. Determination of rational roughnes of the side surface of the rail top in curved sections of the underground railway track / [Text] S. Voronin, O. Skoryk, Ye. Korostelov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. V. 4, Issue 1(80). – P. 11-17. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.75707.
 11. Коростельов Є.М. Визначення найбільш ефективних методів боротьби з домінуючими дефектами рейок коліях метрополітену [Текст] / Є.М. Коростельов // Научные труды SWorld. – Иваново: Научный мир, 2016. Вып. №3 (44), Т.1. – С. 25-30. DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-1-068.
 12. Коростельов Є.М. Визначення найбільш ефективних методів боротьби з домінуючими дефектами рейок коліях метрополітену [Електронний ресурс] / Є.М. Коростельов // Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку 2016».
 13. Воронин С.В. Моделирование контакта «колесо-рельс» по боковой поверхности пути на машине трения [Текст] / С.В. Воронин, С.С. Карпенко, Е.Н. Коростелёв // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2014. – № 148. – С. 201-204.
 14. Коростельов Є.М. Удосконалення технології рейкошліфування при застосуванні змащення рейок [Текст] / Є.М. Коростельов // Тези 76-ої міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – Харків. УкрДАЗТ, 2014. С. 266.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ГеодезіяЗалізничні споруди та колійне господарство
2Основи системного аналізуЗалізничні споруди та колійне господарство
3Основи геодезіїЗалізничні споруди та колійне господарство