Куделя Вікторія Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1980

Освіта:

У 2002 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит».

Кандидат економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку. Тема дисертації: «Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах ринкової економіки»

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах ринкової економіки

Автор:

понад 30 наукових праць,у т.ч.: навчальні посібники – 1, з грифом Міністерства освіти; наукові статті – 15; тези – 11; методичні розробки – 3

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Гриценко Н.В., Широкова О.М., Куделя В.І. Основні фактори активізації конкурентоспроможності залізничного транспорту України / Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»: Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 59. – С.75-81.

Куделя В.І. Конкурентоспроможність транспортної продукції в умовах ринкової економіки / Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Випуск № 40. – С. 174-176.

Куделя В.І. Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту / Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Випуск № 41. – С. 259-260.

Куделя В.І. Теоретичний підхід до проблеми мотивації персоналу на залізничному транспорті / Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Випуск № 44. – С. 273-275.

Куделя В.І., Яковенко В.Г. Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства / Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»: Збірник наук. праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 32. – С.137-141.

Куделя В.І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізниць / Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»: Збірник наук. праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015, С.148-153.

Куделя В.І., Яковенко В.Г., Гриценко Н.В. Теоретический подход к проблеме мотивации персоналом на железнодорожном транспорте / Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»(економічні науки). Збірник наук. праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – №27 (1199). – С. 47-52.

Котик В.О., Котик В.В., Моцна І.В., Куделя В.І. Модель державного регулювання підвищення ефективності пасажирських перевезень залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 4(21).- Режим доступу: www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr

Куделя В.І., Мирошниченко Ю.В., Моцна І.В. Організація праці як фактор удосконалення менеджменту персоналу / Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2020. – № 3 (114).

Куделя В.І., Гриценко Н.В. Управління адаптацією персоналу сучасного підприємства / Вчені записки Таврійського національного університету ім. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2020.- Том 31 (70). № 4.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Ризик-менеджментМенеджмент організацій і адміністрування
2Економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспортіОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Економічна теорія та економіка залізничного транспортуАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
4Нормування праціУправління персоналом та економіка праці
5Інформаційні системи і технології в управлінніМенеджмент організацій і адміністрування
6Соціологія праціУправління персоналом та економіка праці
7Економіка праці і соціально-трудові відносиниУправління персоналом та економіка праці