Про кафедру

Кафедра є одним з навчально-наукових структурних підрозділів вищого навчального закладу освіти забезпечення проведення навчально-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи, відповідає за реалізацію державної політики у галузі освіти. Організація роботи кафедри відповідає вимогам нової економічної політики відповідно до  потреб суспільства в підготовці фахівців економічного профілю нової якості. На кафедрі створені всі необхідні умови, а також сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький склад для підготовки фахівців.

Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням підручників та сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові дисципліни, з огляду на вимоги ринку праці пропонує підготовку магістрів за новими освітніми програмами, активно впроваджує в навчальний процес нові форми та методи навчання, формує у фахівців знання, вміння та практичний досвід у  студентів до виконання роботи в різних ланках бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування. Крім того, значна увага приділяється адаптації спеціалістів до сучасних ринкових умов. Студенти отримують поглиблені знання щодо організації та адміністрування облікових процедур підприємств різних форм власності, державного регулювання системи обліку і оподаткування, бюджетування та стратегічного управління, визначення облікової політики підприємств та внутрішньогосподарського контролю її дотримання; здобувають навички інтерпретації економічних показників, що представлені в фінансовій звітності підприємств, і розробляють на їх підґрунті управлінські рішення щодо створення і функціонування сучасного конкурентоспроможного виробництва, аналізу господарської діяльності, планування робіт, управління ресурсами. Професорсько-викладацький склад кафедри обліку та аудиту проводить наукові дослідження і має тісні зв’язки з підприємствами різних галузей. Результати наукових розробок ефективно впроваджуються в навчальний процес, використовуються в лекціях та на практичних знаннях. Для підвищення практичного рівня підготовки спеціалістів на кафедрі створений комп’ютерний клас, де встановлено 20 ПЕОМ, що оснащені прикладними бухгалтерськими програмами.

Кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікаційними рівнями як бакалавр і магістр для всіх галузей національної економіки України.

Кафедра має тісні креативні зв’язки із ПрАТ «Українська залізниця», її регіональними філіями та структурними підрозділами,  Українською асоціацією бухгалтерів та аудиторів, підприємствами України та закордонними партнерами як у наукових розробках так й у практичній площині.