ОПП Маркетинг магістр

завідувач кафедри

Зоріна Олена Іванівна

д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 410

Галузь знань 07 – Управління і адміністрування
Спеціальність 075 – Маркетинг

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма
«МАРКЕТИНГ»

Сертифікат про акредитацію НД №2184902

Строк дії сертифіката до 01 липня 2021 року.