Григор’єва Євгенія Сергіївна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н.

Рік народження: 1977

Освіта:

Освіта: В 2004 році закінчила Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла».

В 2015 році закінчила Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

Кандидат технічних наук з 2023 року. Дисертацію захистила у Спеціалізованій Вченій раді Д 08.085.01 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці, тема «Удосконалення ризик-орієнтованого підходу до оцінювання умов праці на основі впровадження інтегрального показника».

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: менеджмент охорони здоров’я та безпеки праці, управління трудовими відносинами, професійні та виробничі ризики, цивільна безпека.

Автор:

Автор понад 60 публікацій наукового  та навчально-методичного характеру.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Вибрані публікації:

1.  Гармаш Б.К., Костиркін О.В., Білецька Є.С. Практикум до виконання завдань з дисципліни «Атестація робочих місць» для студентів освітньої програми «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті». Харків: УкрДУЗТ, 2017. 22 с.
2. КацманМ.Д., АдаменкоМ.І., Білецька Є.С. Аналіз існуючих математичних моделей і комп’ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері. «Системи обробки інформації». Харків, 2018. № 1 (152). С. 155–162 фахова, категорія В

3. Гармаш Б.К., Білецька Є.С. Вдосконалення технологічної схеми виробництва стабілізованого та промотованого каталізатора середньотемпературної конверсії оксида вуглицю. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. Харків: НТУ  «ХПІ», 2019. № 1. С. 65–71. фахова, категорія В

4. Tretyakov O., Harmash B., Biletska Y. The Assessment of Labor Conditions According to Hazard Indicators on the Basis of Production Risk Determination. World Science. Warsaw, 1(53), Vol. 2. P. 28–33. DOI: 10.31435/rsglobal_ws/31012020/6901. стаття у періодичому науковому виданні інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу

5. Третьяков О.В., Гармаш Б.К., Халмурадов Б.Д., Білецька Є.С. Ризик-орієнтований підхід до визначення умов праці окремих категорій працівників транспортної галузі. Системи управління, навігації та зв`язку. Полтава : ПНТУ, 2020. № 59 (1). С. 120–126. фахова, категорія В

6. Krukov, A.I., Radchenko, O.V., Radchenko, O.O., Garmash, B.K., Biletska, Ye.S., Ponomarenko, R.V., Sysoieva, S.I., Stankevych, S.V., Vynohradenko, S.O. Experience of developed countries in state environmental safety policy. Ukrainian Journal of Ecology.2020. №10 (2). С. 190–194. DOI: 10.15421/2020_84. фахова, категорія А, Web of science

7. BelikovА. , Tretyakov О. V., Harmash B. K., Hryhorieva Ye. S. Implementation of the risk-based approach as a criterion for improving safety in construction. Innovative technologies in construction, civil engineering and architecture: аbstracts of the XIX International scientific and practical conference, september 19–22, 2021. Dnipro: SHEE PSACEA, 2021. P. 27–28.

8. Бєліков А. С., Третьяков О. В., Гармаш Б. К., Григор’єваЄ. С. Оцінка виробничого ризику працівників будівельної галузі. Український журнал будівництва та архітектури. Дніпро : ПДАБА, 2021. № 3 (003). С. 7–18. фахова, категорія В

9. BelikovА., Tretyakov , Hryhorieva Ye., Harmash B., Katkovnikova L. Development of a methodical approach to the rationing of various factors in their combined action in the industrial environment of employees of enterprises. The scientific heritage. Budapest, 2022. Vol. 1, № 84. P. 40–44. DOI: 10.24412/9215-0365-2022-84-1-40-44 стаття у періодичому науковому виданні інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу

10. Брусенцов В.Г., Костиркін О.В., Гармаш Б.К., Григор’єва Є.С. Нова роль курсу охорона праці в умовах дистанційної освіти. Людина, суспільство, комунікативні технології: зб. матеріалів 10 міжнар. наук.-техн. конф. 27–28 жовт. 2022 р. Харків : УкрДУЗТ,  2022. С. 197–199.

11. Anatolii BelikovOleg TretyakovBohdan Harmash, and Yevheniia Hryhorieva. Application of a risk-based approach in the planning and operation of construction industry enterprises to reduce the potential harmfulness of industrial processes. AIP Conference Proceedings. 2678, 020002 (2023).  https://doi.org/10.1063/5.0119172  Scopus, WOS

12. Третьяков О. В., Гармаш Б. К., Григор’єва Є. С. Модернізований топографічний метод аналізу виробничого травматизму. Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту: мат-ли V Всеукр. наук.-практ. конф. Одеса: ОДАБА, 2023. С. 120–122.

13. Григор’єва Є.С., Гармаш Б.К., Рабіч О.В., Мещерякова І. В., Сапєгіна І.О. Стратегічний підхід до управління трудовими відносинами. Технологія-2023: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 26 травня. 2023 р., м. Київ. / укладач Є. І. Зубцов – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. C. 55–56.

14. Григор’єва Є.С., Гармаш Б.К., Власенко К.Г. Професійні ризики надмірної цифровізації. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17–20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. — Харків : НТУ «ХПІ». 534 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи охорони праціУправління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках
2Безпека життєдіяльності та основи екологіїМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
3ХіміяОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Цивільний захист та охорона праці в галузіЕнергетичний менеджмент
5Основи екології та основи охорони праціПереклад та англійська мова і література