Дисципліни та спеціальності

4        Людський розвиток

5        Кадровий консалтинг

6        Мотивування персоналу

7        Управління людськими ресурсами

8        Ділові ігри в процесі УП

9        Організаційна поведінка

10      Управління конфліктами

11       Управління персоналом

12      Ринок праці

13      Управління персоналом сучасної організації

14     Економ теорія та економіка залізничного транспорту

15     Організація праці

16     Управління бізнес процесами

17     Економіка праці та соціально трудові відносини

18     Організація виробництва на підприємствах залізничному транспорті

19     Управління виробничими групами

20    Статистика праці

21     Фізіологія і психологія праці

22     Бізнес-аналіз та управління бізнес процесами

23     Інформаційні системи та технології в менеджменті

24     Соціологія праці

25     Економіка праці та соціально трудові відносини

26     Нормування праці

27     Основи економіки транспорту

28     Управління трудовим потенціалом

 

Другий (магістерський) рівень:

1        Методика викладання у вищій школі. Вища освіта і Болонський процес

2        Економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспорті

3        Операційний менеджмент

4        Бізнес адміністрування малих та середніх підприємств

5        Основи управлінського консультування та ділова кореспонденція

6        Соціальне партнерство та самоменеджмент

7        Бізнес планування

8        Ризик-менеджмент