Факультет «Механіко-енергетичний»

Історія розвитку факультету тісно пов’язана з розвитком університету. Механіко-енергетичний факультет є найстарішим серед факультетів університету – його було створено разом з Харківським експлуатаційно-тяговим інститутом залізничного транспорту (пізніше Харківський інститут інженерів залізничного транспорту) у 1930 р. і з 1930/31 навчального року він почав підготовку інженерів-механіків для залізничного транспорту.

Сьогодні факультет об’єднує 5 кафедр, у тому числі 4 випускаючих: «Експлуатація та ремонт рухомого складу», «Інженерія вагонів та якість продукції», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент», «Механіка і проектування машин».

Завідувачі кафедр:

КАФЕДРА «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»
д.т.н, професор Пузир Володимир Григорович
телефон: (057) 730-19-98

КАФЕДРА «ІНЖЕНЕРІЯ ВАГОНІВ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ»
д.т.н, професор Мартинов Ігор Ернстович
телефон: (057) 730-10-34

КАФЕДРА «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
д.т.н, професор Бабаєв Михайло Михайлович
телефон: (057) 730-19-96

КАФЕДРА «ТЕПЛОТЕХНІКА, ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
в.о., к.т.н. Василенко Олег Вадимович
телефон: (057) 730-10-77

КАФЕДРА «МЕХАНІКА І ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН»
д.т.н, професор Мороз Володимир Ілліч
телефон: (057) 730-10-51

Факультет здійснює підготовку за наступними спеціальностями:

 • 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
 • 144 – «Теплоенергетика»;
 • 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»;
 • 273 – «Залізничний транспорт».

Факультет веде підготовку за І та ІІ ступенями вищої освіти: «бакалавр» та «магістр» за освітніми програмами:

Факультет готує фахівців за денною та заочною формами здобуття освіти з терміном навчання 4 роки  за І ступенем вищої освіти «бакалавр» і 1, 5 року за ІІ рівнем вищої освіти «магістр».

Факультет входить до складу навчального комплексу «ВНЗ – технікум», в рамках якого здійснюється підготовка фахівців на базі освітнього рівня молодший спеціаліст (молодший бакалавр)за скороченим терміном навчання.

Для ефективної роботи в сучасних умовах та швидкого адаптування до змін в технічному та нормативному забезпеченні підприємств залізничного транспорту та інших галузей на факультеті є все необхідне для підготовки фахівців:  досвідчений професорсько-викладацький склад, відповідне матеріально-технічне забезпечення та передові методики та технології навчання.

На кафедрах факультету постійно розробляються та видаються підручники, навчальні посібники, методичні вказівки для курсового та дипломного проектування, лабораторних робіт і практичних занять.

У всіх видах навчального процесу застосовується електронно-обчислювальна техніка.

Викладачі факультету постійно беруть участь у роботах міжвузівських методичних конференцій і семінарів, які організовуються у Харкові, в Україні, та інших країнах світу.

Протягом навчання здобувачі вищої освіти отримують одну або декілька робочих професій:

 • провідник пасажирського вагона;
 • оглядач вагонів;
 • слюсар з ремонту рухомого складу;
 • електромонтер контактної мережі;
 • слюсар з ремонту устаткування теплових мереж;
 • помічник машиніста тепловоза, електровоза;
 • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Випускники факультету працюють на різних інженерно-технічних посадах керівниками залізничного транспорту та інших галузей народного господарства.

Колективи кафедр факультету виконують значну організаційну та науково-методичну роботу, яка спрямована на підвищення якості навчального процесу. Навчальні аудиторії, кабінети і лабораторії обладнані сучасними технічними засобами навчання. Розширюється лабораторна база у зв’язку з введенням нових дисциплін. Кожна випускна кафедра має навчальні філії на підприємствах Харкова для проведення занять безпосередньо в умовах виробництва.

Підготовку інженерів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який налічує 98 осіб, у тому числі: 12 професорів і докторів технічних наук та 63 доценти, кандидатів технічних наук.

Зараз на факультеті навчається понад 2000 здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання за всіма освітніми програмами.

Студентам факультету надаються місця в гуртожитках.  Факультет має два гуртожитки за адресою провулок Лізи Чайкіної, 2 на 460 місць і вулиця Фісановича, 9 на 150 місць.

У кожному гуртожитку є рада студентів гуртожитку, яка займається питаннями дотримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку. Традиційно проводиться посвячення студентів першого курсу до мешканців гуртожитку. Студенти факультету беруть активну участь у спортивних змаганнях, роботі КВК, художній самодіяльності. Починаючи з першого курсу серед студентів факультету проводиться виховна робота.

Головними перспективними напрямками наукових досліджень факультету є:

 • вдосконалення конструкцій, підвищення міцності та надійності рухомого складу (вагонів, тепловозів, дизель-електропоїздів);
 • застосування статичних перетворювачів для рухомого складу залізниць;
 • вдосконалення конструкцій, робочого процесу і підвищення надійності двигунів внутрішнього згоряння та теплосилових установок;
 • розробка і впровадження у виробництво ресурсозберігаючих технологій та обладнання;
 • вирішення екологічних проблем тепловозної тяги;
 • розробка нових технологічних процесів ремонту рухомого складу та обладнання;
 • вдосконалення діагностики та випробування конструкцій нового рухомого складу;
 • технології економії паливно-мастильних матеріалів, кондиціювання їх якості;
 • дослідження формування покриттів на керамічних матеріалах на основі оксиду хрому і впливу їх на фізико-механічні властивості матеріалів;
 • теоретичне, математичне та алгоритмічне забезпечення формоутворення двопараметричних зубчастих зачеплень.

На факультеті ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі.